top of page

Terravera kan bli en del av løsningen for Norge

Updated: Dec 15, 2023For å nå klimamålene i 2050 må Norge kutte opp til 95 prosent av sine klimagassutslipp. Det vil si at Norge i løpet av de neste 27 årene må fjerne så å si alle utslipp av klimagasser for godt, sa Martin Skancke, leder av Klimautvalget 2050, til NRK nylig. Utvalget anbefaler blant annet stans i oljeleting før det foreligger en reell plan for utfasing.


- Terravera kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget vårt i denne omstillingen, sier Skancke til Terravera. Han sitter også i Terraveras Advisory Board.


Klimautvalget la vekt på at knappe ressurser knyttet til energi, areal, biomasse vil sette rammer for hva vi kan få til av utslippsreduksjoner i Norge, og at dette perspektivet ikke er tilstrekkelig reflektert i dagens politikk. Utvalget anbefaler at beslutningssystemene legges om for å få til en bredere tilnærming til omstilling. Terravera kan bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget og øke forståelsen for hvordan de ulike sektorer og næringer påvirker hverandres omstilling gjennom bruken av felles, knappe ressurser, sier Skancke.


Felles standarder


På spørsmål om vi trenger bjellekuer som leder an eller mer samarbeid svarer han:

Vi trenger begge deler. Det har stor verdi at enkelte går foran og gir praktiske eksempler på hvordan man kan få til omstilling, men samtidig er man i mange tilfeller avhengig av at det benyttes felles standarder og løsninger for å rulle ut ny teknologi og skalere opp bruken.

Og når politisk vilje og behov for utslippsreduksjon ser ut til å kollidere trengs løsninger.

Politikere kan ikke over tid gå lenger enn velgerne vil de skal gå. Det er opp til oss alle - både som bedrifter og privatpersoner - å skape forutsetninger for omstilling. Men utvalget påpeker samtidig behovet for politisk lederskap gjennom en omstilling som vil bli krevende å få til, sier Skancke.


Til NRK sier Schanke at det handler mindre om reduksjon av klimagasser og mer om hvilke utslipp man skal la stå igjen. - Alt annet må bort, sier Skancke.


Utvalget la vekt på at det må skapes forutsetninger for omstilling gjennom bedre forvaltning av knappe ressurser som trengs i omstillingen. Terravera kan bidra til å bygge kunnskap om hvordan omstilling for selskaper og bransjer henger sammen med tilgang på knappe ressurser som energi, biomasse og areal, avslutter han.


Klimaomstilling


-Klimautvalget peker på flere viktige perspektiver og valg som må gjøres i klimaomstillingen. Overordnet er det positivt at de så tydelig snur perspektivet i retning "hva vi kan tillate av restutslipp". I det store bildet er det dette det handler om, sier Elisabet Kjerstad Bøe, daglig leder i stiftelsen.


-Når vi kommer mer ned i detaljene må vi ha dybdekunnskap om hvordan alt henger sammen, og hvilken effekt tiltakene faktisk har. Her kan Terravera spille en rolle. Vi lager digitale beslutningsverktøy for næringslivet, der vi samler all eksisterende kunnskap og data om deres bærekraftsutfordringer, slik at de kan gjøre simuleringer for ulike scenario og ta informerte valg. De digitale modellene vi utvikler kan også deles, gjenbrukes og bygges ut, slik at vi samlet kan jobbe mer effektivt i verdinettverk og på tvers av sektorer, sier hun.

Aktører som Jotun, Norwegian, Laerdal Medical og DOF Shipping bruker allerede Terravera til alt fra dokumentasjon av produktegenskaper og driftsoptimalisering til strategiske beslutninger, avslutter Kjerstad Bøe.


Comments


bottom of page