top of page

Jotun og Terravera samarbeider om bærekraftige løsninger

Updated: Jan 14, 2023


Jotun er en av verdens ledende produsenter av dekorative malinger, skipsmalinger og beskyttende malinger til industrien, samt pulverlakker. Konsernet har 67 selskaper og 39 produksjonsanlegg rundt om i verden og over 10 000 ansatte. Jotun er representert i mer enn 100 land, og omsatte i 2021 for 22,8 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Sandefjord.

Hvordan jobber Jotun med bærekraft? Jotun har helt siden etableringen i 1926 vært opptatt av å verne verdier. Det være seg både mennesker, samfunnet og miljøet. Gjennom omfattende forskning og utvikling, samt selskapets eget “GreenSteps”-program, har Jotun tatt mål av seg å innovere på tvers av hele verdikjeden. Målet er å levere bærekraftige produkter og løsninger av høy kvalitet og med lang holdbarhet. Som et ansvarlig selskap har Jotun et godt etablert styresett og en sterk bedriftskultur. Dette støtter opp om selskapets verdier; lojalitet, omsorg, respekt og mot. Bærekraft er en integrert del av virksomheten og er å betrakte som et konkurransefortrinn.

Hvilke områder er Jotun størst på? Jotun er markedsleder i det globale shippingmarkedet og en ledende leverandør av høykvalitets beskyttende malinger og pulverlakker. Gjennom nesten 100 år har selskapet posisjonert seg som en sterk aktør innen korrosjonsbeskyttelse med lange vedlikeholdsintervaller. Jotun har også en ledende global posisjon i de store dekorative markedene.Hvilke utfordringer er det i de ulike bransjene Jotun opererer i, i et bærekraftsperspektiv?


Industrien har ulikt modningsnivå og fokus på bærekraft. Det grønne skiftet i skipsnæringen, samt energi- og infrastruktursektorene, er Jotuns primære satsningsområde. Selskapets kunder i shippingnæringen møter økte globale og regulatoriske krav når det gjelder utslipp av klimagasser, og er følgelig under press for å dekarbonisere virksomhetene sine. Jotun hjelper skipsnæringen å nå bærekraftsmålene sine ved å levere premium produkter og løsninger som reduserer drivstofforbruket og utslipp. Jotuns nesten 100 år lange erfaring med å beskytte verdier under de tøffeste værforholdene på kloden, gjør det mulig for oss å ekspandere til nye områder. Ett eksempel er offshore vind hvor vi har relevante produkter hvor vi kan dokumentere vår miljøpåvirkning (Life cycle analysis ). Lang holdbarhet og reduserte kostnader og utslipp, gjør slike prosjekter mer bærekraftige.

Hva ønsker dere ut av samarbeidet med Terravera? Vårt mål er å vitenskapelig dokumentere effekten av produktene våre. Vi ønsker også muligheten til å sammenligne produkter slik at kunden kan treffe gode og riktige valg. Terravera er en objektiv tredjepart som gjør det mulig å validere klimamessig innvirkning og levere troverdig dokumentasjon til kundene våre. Vi mener denne portalen er relevant for alle våre produkter og tjenester, og at den bereder grunnen for en mer objektiv og rasjonell utvikling innenfor bærekraftig næringsliv. Hvilken opplevelse har dere hatt så langt? Vår erfaring med Terravera har frem til nå vært veldig positiv. Teamet arbeider systematisk og har klare mål både for sitt arbeid og sin rolle. Som partner har vi en tett dialog, vi får hyppige oppdateringer og har en god dialog om aktiviteter og fremdrift. Teamet er resurssterkt og håndterer komplekse tekniske utfordringer.

Hva kan dere si til andre bedrifter om nytteverdien av Terravera?

Før eller senere vil alle bedrifter ha behov for objektiv dokumentasjon om påvirkningen og potensielle fordeler av produktene sine, men henblikk til bærekraft. Terravera vil kunne være en god samarbeidspartner for å bygge kompetanse og utvikle vitenskapelige medoder og verktøy som et godt grunnlag for å kommunisere med kundene.

Hvordan kan dette samarbeidet styrke Jotuns konkurransefortrinn nasjonalt/globalt? Våre kunder forventer i økende grad dokumentasjon av den miljømessige påvirkningen av Jotuns produkter og tjenester. Samarbeidet med Terravera gir oss et objektivt og vitenskapelig grunnlag for å presentere produkter og løsninger i en relevant kontekst, og det skaper en god kundedialog.

Hva har blitt jobbet med til nå? Jotun har en bred og differensiert kundeportefølje og et sammensatt bransjemessig nedslagsfelt. Vi har prioritert "Hull Performance" og korrosjonsbeskyttelse på offshore vind-installasjoner. Ved å fokusere på disse områdene, har vi fått innsikt i Terraveras arbeidsmetodikk og en økt forståelse for hvordan vi kan kommunisere vår tilnærming til bærekraft. Vi valgte disse områdene fordi de allerede befinner seg på et modent nivå når det gjelder bærekraft, og fordi det der ligger et betydelig potensial for å bidra til det pågående grønne skiftet. Hvilke andre bransjer ser dere for dere kan nyttiggjøre seg av Terraveras samarbeid med Jotun? Et av de viktigste parameterne i Terravera-modellen er at den inkluderer hele verdikjeden og at ulike parter kan bidra inn i den samme modellen. Ved at alle blir involvert, får man en bedre og mer komplett forståelse av hva som har størst miljøpåvirkning. På denne måten kan vi åpne opp for bedre beslutninger innen innovasjon og utvikling av nye produkter.


Kontakt

Evie Gaasholt Global Solutions & Communication Director Jotun Performance Coatings Jotun A/S Sandefjord, Norway

For mer informasjon: info@terravera.world

Comments


bottom of page